Çengelköy Mah. Engin Cd. No:29, 34680 Üsküdar/İSTANBUL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  AYDINLATMA METNİ

Çet Çınar Eğitim ve Turizm Anonim Şirketi (kısaca “TED”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine verdiğimiz önem doğrultusunda tarafımıza sağladığınız kişisel verileriz faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuatlar dahilinde işlenebilecektir. Amacımız; iş bu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işleme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

a) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, yürüttüğümüz faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel verileriniz bakımından Çengelköy Mah. Engin Cad.No:29 Üsküdar/İstanbul adresine mukim TED ÜSKÜDAR KOLEJİ (Çet Çınar Eğitim ve Turizm Anonim Şirketi (kısaca “TED”) olarak veri sorumlusu sıfatına sahibiz. Veri sorumlusu olarak, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde 3. kişilere aktarılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

TED’e iletmiş olduğunuz veya TED tarafından edinilen kişisel verileriniz, faaliyetlerimiz çerçevesinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, tarafımızca sunulan hizmetlere yönelik olarak, iletişim, tanıtım, reklam ve pazarlama, indirim her türlü bilgilendirme, promosyon ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizlere özel içerik sağlanması, Web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikâyetlerinin takibi, istihbarat, bilgi araştırmaları, planlama, istatislik ve müşteri memnuniyetin sağlanması ve  bina güvenliğinin ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuk ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, muhasebe ve finans faaliyetlerinin yerine getirilmesi, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması, icra edilmesi ve benzeri amaçlar çerçevesinde KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve KVKK’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ilgili mevzuatlarda belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri boyunca işlenebilmektedir.

c) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, TED ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; matbu ortamlar, elektronik ortamlar, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri ortamlar üzerinden yazılı ya da elektronik olarak, sosyal medya, web siteleri üzerinden yapılan dijital başvurular, çağrı merkezleri aracılığıyla yapılan sözlü başvurular, web siteleri üzerindeki gezinme hareketleriniz ve TED’in iletişime geçtiği diğer kanallar aracılığıyla toplanabilecektir. Ayrıca, TED’i veya internet sitesini ziyaret ettiğinizde, TED’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yukarıda belirtilen amaçlarla ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanabilecektir.

d) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; TED’in eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürmek, eğitim kurumunun, öğrencilerin, çalışanlarının, binalarının iç ve dış fiziksel güvenliklerini sağlamak, hukuki ve ticari güvenliklerini temin etmek amaçlarıyla, Türk Eğitim Derneği kurumlarına, TED hissedarlarına, TED hissedarlarının hissedarı oldukları şirketlere, TED yetkililerine, üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı, SGK gibi bakanlık ve kamu kurumları ile özel kişilere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

e) Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin, KVKK’nun 11. maddesi gereği  kişisel verilerinizin; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme, (vi) kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.teduskudar.k12.tr’dan ulaşabileceğiniz TED ÜSKÜDAR KOLEJİ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesinde yazılı şartlara uymak kaydıyla, kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle yazılı ve imzalı olarak Çengelköy Mah. Engin Cad.No:29 Üsküdar/İstanbul adresine elden bizzat iletebilir ya da noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ notu ile gönderebilirsiniz.

ONAY FORMU

İşbu Aydınlatma Metninde yer alan bilgileri, açıklamaları ve mevzuat uyarınca tarafıma sağlanan hakları okudum ve anladım. İşbu Aydınlatma Metni ve Onay Formunu onaylamakla, kişisel verilerimin mevzuat ve Aydınlatma Metni çerçevesinde TED tarafından toplanmasına, işlenmesine, kaydedilmesine, güncellenmesine ve aktarılmasına açık rızam vardır, onay veririm. Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.